Algemene voorwaarden

door admin Laatste wijziging: 11-04-2012 20:34

Algemene voorwaarden ZenWeb  1

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZENWEB

 

Artikel 1 Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in

 

meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

 

1.1   Aanvullende Diensten: de diensten die naast de Colocatiediensten, VPSdiensten, Hostingdiensten

 

en Domeinnaamdiensten worden aangeboden door ZenWeb en welke in de Overeenkomst nader

 

zijn gespecificeerd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het leveren van stroom en het

 

leveren van Remote Hands;

 

1.2   Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreëerd en beheerd;

 

1.3   Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

 

1.4   Computerapparatuur: de telecommunicatieapparatuur die gedurende de looptijd van de

 

Overeenkomst door Gebruiker in het ZenWeb Datacentrum wordt geïnstalleerd;

 

1.5   Colocatiedienst: het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicensieerbare recht dat ZenWeb

 

aan Gebruiker verleent om Computerapparatuur in de Colocatieruimte te installeren en

 

geïnstalleerd te houden, vanaf de Gebruiksdatum tot het einde van de Overeenkomst;

 

1.6   Colocatieruimte: de ruimte binnen het ZenWeb Datacentrum waar gedurende de overeenkomst de

 

Computerapparatuur staat en waar ook ZenWeb Apparatuur is opgesteld;

 

1.7   Diensten: de door ZenWeb aangeboden diensten, waaronder begrepen de Colocatiediensten,

 

VPSdiensten, Hostingdiensten en de Domeinnaamdiensten alsmede de Aanvullende Diensten zoals

 

nader omschreven in de offertes van ZenWeb en de Overeenkomst;

 

1.8   Domeinnaamdienst: de dienst waarbij ZenWeb in opdracht en ten behoeve van Gebruiker

 

domeinnamen registreert en geregistreerd houdt;

 

1.9 Downtime:een onderbreking van het ZenWeb netwerk met algehele onbereikbaarheid van de

 

Diensten tot gevolg.

 

1.10 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Diensten van

 

ZenWeb wordt gesloten;

 

1.11 Gebruiksdatum: de datum waarop ZenWeb Gebruiker voor het eerst in staat stelt om de Diensten te

 

gebruiken zoals nader bepaald in de Overeenkomst;

 

1.12 Hostingdienst: dienst waarbij ten behoeve van Gebruiker informatie en bestanden worden

 

opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;

 

1.13 Installatiedatum: de datum waarop ZenWeb aan Gebruiker de mogelijkheid biedt om de

 

Computerapparatuur in de Colocatieruimte te installeren;

 

1.14 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante

 

rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht

 

en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

 

1.15 Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de levering van de Diensten door

 

ZenWeb;

 

1.16 Remote Hands: het op afstand uitvoeren van handelingen op instructie en voor risico van Gebruiker.

 

1.17 ZenWeb: ZenWeb B.V. gevestigd te (2316 XB) Leiden aan de Schipholweg 9b;

 

1.18     ZenWeb Apparatuur: de racks, serverruimtes, footprints, cages, kabels en alle andere apparatuur

 

van ZenWeb die zich in de Colocatieruimte bevindt;

 

1.19 ZenWeb Datacentrum: één van de datacentra van ZenWeb waar ZenWeb aan Gebruiker de

 

Diensten  zal verlenen;

 

1.20 Uptime: de gegeven tijd dat de ZenWeb Diensten geheel bereikbaar en operationeel zijn,  waarbij

 

geen sprake is van Downtime.

 

1.21 Vereisten: de door ZenWeb aan Gebruiker op enigerlei wijze kenbaar gemaakte vereisten die Algemene voorwaarden ZenWeb  2

 

Gebruiker in acht moet nemen met betrekking tot de verleende Diensten, waaronder begrepen

 

maar niet beperkt tot, technische eisen, minimumeisen, huisregels en specificaties;

 

1.22 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling,

 

elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, (source)code,

 

programma‟s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie;

 

1.23  VPSdienst: dienst waarbij Gebruiker toegang krijgt tot een deel van ZenWeb Appartuur, aangesloten

 

op de stroom- en netwerkvoorzieing en gebruik kan maken van de de toegewezen opslag- en

 

rekencapaciteit.

 

1.24 Website: de door ZenWeb gehoste website www.ZenWeb.nl alsmede enige onderliggende

 

webpagina‟s of andere website welke in eigendom van ZenWeb zijn.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van

 

ZenWeb alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij ZenWeb partij is, voor

 

zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene

 

Voorwaarden prevaleren boven en treden in de plaats van andere, eerder door Partijen op

 

aanbiedingen, offertes en/of voorstellen van ZenWeb alsmede op de Overeenkomst  van toepassing

 

verklaarde algemene voorwaarden.

 

2.2 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer

 

bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 

2.3 Door Gebruiker gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op

 

aanbiedingen, offertes en voorstellen van ZenWeb, de Overeenkomst of enige andere overeenkomst

 

waarbij ZenWeb partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ZenWeb zijn

 

aanvaard.

 

2.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Gebruiker van

 

toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

 

2.5 ZenWeb is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. ZenWeb zal de gewijzigde Algemene

 

Voorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn

 

gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.

 

Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de

 

gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden

 

een substantiële verslechtering van de positie van Gebruiker inhouden.

 

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

 

3.1 Alle door ZenWeb gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders

 

aangegeven.

 

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) bevestiging

 

door ZenWeb van een order van Gebruiker. Tevens bestaat de mogelijkheid om door middel van een

 

online handtekening de aanbieding en/of offerte te ondertekenen. In een dergelijk geval komt de

 

Overeenkomst ook tot stand na bevestiging per e-mail door ZenWeb van de ondertekende

 

aanbieding/offerte door Gebruiker.

 

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het

 

tegendeel door Gebruiker wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van

 

afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt

 

dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

3.4 ZenWeb behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van

 

Diensten te weigeren.

 

3.5 Gebruiker accepteert en komt met ZenWeb overeen dat ZenWeb direct na totstandkoming van deAlgemene voorwaarden ZenWeb  3

 

Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek

 

(“BW ”) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals

 

bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW ) niet van toepassing. Indien ZenWeb onverhoopt niet direct

 

na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft Gebruiker,

 

voorzover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7)

 

dagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij ZenWeb binnen bovengenoemde zeven

 

(7) dagen met de uitvoering is begonnen.

 

Artikel 4 Verlening Diensten

 

4.1 Gebruiker is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte levering door ZenWeb

 

mogelijk te maken, ondermeer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren

 

alsmede door veranderingen in de verstrekte gegevens welke voor verlening van de Diensten van

 

belang zijn, onverwijld door te geven. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat

 

Gebruiker niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Gebruiker een vergoeding aan ZenWeb op

 

basis van de gebruikelijke door haar gehanteerde tarieven. ZenWeb is niet aansprakelijk voor enige

 

schade ontstaan doordat ZenWeb is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte gegevens.

 

4.2 ZenWeb heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door Gebruiker en/of klanten van

 

Gebruiker met behulp van de Dienst worden verspreid. ZenWeb is voor deze informatie niet

 

aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart ZenWeb voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens en/of

 

informatie die met behulp van de Dienst door Gebruiker zelf of diens klanten wordt verspreid.

 

4.3 ZenWeb zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig

 

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een

 

"inspanningsverplichting". ZenWeb garandeert dan ook niet dat haar Diensten en systemen

 

ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders

 

overeengekomen tussen partijen (bijvoorbeeld in een SLA). ZenWeb is nimmer aansprakelijk voor

 

schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of

 

datatransportsystemen van derde partijen.

 

4.4 Indien ZenWeb een SLA heeft verleend aan Gebruiker inzake de beschikbaarheid en bereikbaarheid

 

van één of meer van de Diensten, dan gelden de remedies voor het overschrijden van de toegezegde

 

beschikbaarheid en bereikbaarheid, uitdrukkelijk als enige remedie voor Gebruiker. ZenWeb wordt op

 

geen enkele wijze schadeplichtig jegens Gebruiker voor het overschrijden van de SLA.

 

4.5 Alle door ZenWeb aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden, waaronder begrepen maar niet

 

beperkt tot de Gebruiksdatum en de Installatiedatum, zijn naar beste weten vastgesteld en zullen

 

zoveel mogelijk in acht worden genomen. ZenWeb is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen

 

en deze zijn dan ook niet „fataal‟. Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt ZenWeb niet

 

in gebreke, noch in verzuim.  In het geval van een (dreigende) overschrijding van een

 

(leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende

 

maatregelen te nemen.

 

4.6 Gebruiker garandeert dat hij de vereiste vergunningen heeft alsmede dat hij toestemming heeft om

 

de Computerapparatuur te gebruiken, de software die daarop draait te gebruiken alsmede dat hij

 

gerechtigd is alle activiteiten te verrichten die hij met behulp van de Diensten verleent. Bovendien

 

garandeert Gebruiker dat de door hem gebruikte Computerapparatuur voldoet aan de door ZenWeb

 

via de W ebsite of anderszins aangegeven Vereisten.

 

4.7 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de

 

Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden

 

gewijzigd. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden

 

beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de

 

kostenvergoedingen beïnvloedt, zal ZenWeb dit Gebruiker zo spoedig mogelijk melden.Algemene voorwaarden ZenWeb  4

 

4.8 Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen

 

van Gebruiker door ZenWeb extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze

 

werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan

 

Gebruiker in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.9 ZenWeb behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit

 

op elk gewenst moment aan te passen. Gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder

 

geval binnen één (1) maand op de hoogte worden gebracht.

 

4.10   De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van ZenWeb leveren volledig bewijs

 

op van de stellingen van ZenWeb, behoudens tegenbewijs van Gebruiker.

 

4.11   Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier

 

zoals beschreven op de W ebsite. Gebruiker staat er jegens ZenWeb voor in dat hij bevoegd is om het

 

Account aan te maken en dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt,

 

compleet, waarheidsgetrouw en juist is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander

 

aan te maken. Tijdens het aanmaken van een Account moet Gebruiker tevens een gebruikersnaam

 

en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. Indien Gebruiker

 

bij het aanmaken van een Account jonger is dan zestien (16) jaar, dient Gebruiker toestemming te

 

hebben van ouders of wettelijk voogd  voor het aanmaken van het Account. Door het Account aan te

 

maken en/of de Dienst te gebruiken, garandeert Gebruiker zestien (16) jaar of ouder te zijn althans

 

toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

4.12   Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnaam en wachtwoord

 

combinatie. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het

 

wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. ZenWeb mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook

 

daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van

 

Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of

 

wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker ZenWeb daarvan op de hoogte

 

stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals

 

bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.

 

4.13   ZenWeb behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van

 

Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de

 

Dienst. Gebruikersnamen zullen in ieder geval worden verwijderd en/of teruggenomen indien deze

 

inbreuk maken op enige rechten van derden of anderszins door ZenWeb onwenselijk worden geacht.

 

4.14   Gebruiker garandeert dat hij voldoet aan de Vereisten.

 

4.15   ZenWeb kan geen vaste plek voor de afgenomen colocatie in het datacenter garanderen. Het kan

 

zijn dat servers verplaatst moeten worden omwille van ruimte-optimalisatie.  Gebruiker wordt

 

vanzelfsprekend tijdig op de hoogte gebracht.

 

4.16   Bij afname van SMS- en e-mail monitoring zijn de kosten voor het sturen van de SMS niet

 

inbegrepen. Gebruiker betaalt € 0,25 per ontvangen bericht plus eventueel de kosten die zijn of haar

 

provider rekent voor het ontvangen van een SMS.

 

Artikel 5 Installatie van Computerapparatuur

 

5.1 Gebruiker zal de Computerapparatuur vanaf de Installatiedatum installeren in de Colocatieruimte.

 

5.2 Bij het installeren van de Computerapparatuur zal Gebruiker alle redelijke aanwijzingen van ZenWeb

 

opvolgen en volkomen in overeenstemming handelen met de dan geldende „huisregels‟ van het

 

ZenWeb Datacentrum.

 

5.3 Gebruiker garandeert dat Computerapparatuur die in Colocatieruimte wordt geïnstalleerd, in

 

overeenstemming met de veiligheidseisen, instructies en beveiligingsmaatregelen die gelden voor die

 

Computerapparatuur worden geïnstalleerd. Het is Gebruiker niet toegestaan enige brandbare

 

materialen mee te nemen naar de Colocatieruimte en/of deze daar op te slaan, waaronder begrepen Algemene voorwaarden ZenWeb  5

 

maar niet beperkt tot, papier, karton en lichtontvlambare vloeistoffen. Enige Computerapparatuur die

 

op de Dienst is aangesloten moet technisch verenigbaar zijn met de Diensten.

 

5.4 Bij installatie Computerapparatuur in de Colocatieruimte en/of gebruik van de Colocatieruimte zal

 

Gebruiker geen wijzigingen aanbrengen in de Colocatieruimte en/of de aanwezige ZenWeb

 

Apparatuur.

 

5.5 Indien voor de installatie van Computerapparatuur ondersteuning van technici van ZenWeb vereist is,

 

zal Gebruiker ZenWeb alle relevante informatie verstrekken die nodig is voor ondersteuning aan de

 

installatie, zoals de data van aflevering van de Computerapparatuur alsmede de omschrijving

 

daarvan.

 

5.6 Indien Gebruiker in de Colocatieruimte op verkeerde wijze Computerapparatuur en/of racks installeert

 

en/of ophangt,  komen de kosten die nodig zijn om deze fouten te herstellen volledig voor rekenin g

 

van Gebruiker. Deze herstelkosten bedragen ten minste EUR 50,-- (vijftig Euro) excl. BTW .

 

5.7 Indien Gebruiker Colocatiediensten afneemt, verleent ZenWeb optioneel aan Gebruiker de

 

mogelijkheid om met betrekking tot die Colocatiediensten Remote Hands af te nemen. De

 

voorwaarden waaronder Remote Hands plaatsvindt, wordt in de Overeenkomst nader bepaald. De

 

vergoedingen voor Remote Hands worden in rekening gebracht aan Gebruiker op basis van

 

nacalculatie.

 

5.8 ZenWeb is te allen tijde gerechtigd de door haar gebruikte ZenWeb Apparatuur, programmatuur en

 

werkwijze te wijzigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens Gebruiker.

 

5.9 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik, toepassing en onderhoud van haar

 

Computerapparatuur, voor een adequaat systeembeheer en voor de beveiliging van de gegevens die

 

daarop worden opgeslagen.

 

Artikel 6 Toegang en beveiliging

 

6.1 Onverminderd hetgeen elders bepaald in deze Overeenkomst en/of andere regels omtrent de

 

toegang en beveiliging die van kracht zijn in het ZenWeb Datacentrum, heeft Gebruiker in beginsel 24

 

uur per dag, 365/366 dagen per jaar toegang tot het ZenWeb Datacentrum en de Colocatieruimte,

 

onder voorwaarde dat:

 

i) Gebruiker niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst;

 

ii) toegang alleen wordt verleend aan werknemers van Gebruiker die bij ZenWeb zijn aangemeld;

 

iii) ZenWeb de toegang aan door Gebruiker meegenomen derden mag weigeren; en

 

iv) ZenWeb zich het recht voorbehoudt om werknemers van Gebruiker te verwijderen indien zij de

 

huisregels schenden en/of de redelijke aanwijzingen van ZenWeb niet opvolgen.

 

6.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor enig gebruik van toegangscodes en/of –pasjes door personeel van

 

Gebruiker, derden en/of onbevoegde personen. In het geval dat Gebruiker vermoedt of weet dat

 

toegangscodes en/of –pasjes worden misbruikt, zal zij ZenWeb daarvan zo spoedig mogelijk op de

 

hoogte brengen, onverminderd Gebruiker‟s eigen verantwoordelijkheid om passende maatregelen te

 

nemen.

 

Artikel 7 Vrijwaringen

 

7.1 Onverminderd  enige andere rechtsmiddelen die ZenWeb heeft, zal Gebruiker ZenWeb vrijwaren voor

 

aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de

 

Overeenkomst door Gebruiker, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van

 

Gebruiker waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van

 

content die door Gebruiker met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die

 

voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door Gebruiker.

 

Artikel 8 GarantiesAlgemene voorwaarden ZenWeb  6

 

8.1 Gebruiker garandeert dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, noch de feitelijke en/of

 

rechtshandelingen die Gebruiker met gebruikmaking van de Diensten van ZenWeb verricht, inbreuk

 

maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk

 

rechtstelsel afkomstig.

 

8.2 Indien ZenWeb, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van

 

mogelijk strafbaar gedrag van Gebruiker of diens klanten, is zij gerechtigd de Diensten geheel of ten

 

dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. Onder onrechtmatig

 

dan wel strafbaar gedrag van Gebruiker en/of diens klanten, ongeacht of het in medeweten van

 

Gebruiker en/of diens klanten gebeurt,  wordt mede begrepen:

 

i) handelen in strijd met (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden;

 

ii) het verzenden van spam en bulkberichten;

 

iii) hacken, IP spoofing, phishing, password cracking, phreaking, computervredebreuk en

 

computerfraude;

 

iv) het overbelasten van het netwerk van ZenWeb of van derden;

 

v) het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC servers,

 

IRC shell hosting, bouncers, clients, eggdrops, etc.)

 

vi) het verspreiden van kinderpornografie;

 

vii) het hosten van pornografische content

 

viii) het verspreiden van onrechtmatige informatie met een racistische of discriminerende inhoud;

 

ix) het opslaan van informatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is;

 

of anderszins in strijd handelen met enige relevante wet- en/of regelgeving.

 

8.3 Indien Gebruiker op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de Diensten

 

onrechtmatig handelen jegens Gebruiker, ZenWeb en/of derden, waaronder begrepen maar niet

 

beperkt tot de onder 8.2 vermelde handelingen,  zal Gebruiker onverwijld alle maatregelen treffen die

 

noodzakelijk zijn om dit onrechtmatig handelen te (doen) stoppen, onverminderd de rechten van

 

ZenWeb om zelf maatregelen te nemen.

 

8.4 Indien in rechte komt vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig en/of strafbaar handelen

 

van Gebruiker en/of diens klanten, is ZenWeb gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien van

 

onrechtmatig en/of strafbaar handelen geen sprake is, zal ZenWeb de Diensten weer verlenen.

 

ZenWeb is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die door de opschorting van

 

Diensten is ontstaan, ook niet indien komt vast te staan dat van onrechtmatig of strafbaar handelen

 

geen sprake was.

 

8.5 Enige schade en/of kosten van Gebruiker die zijn ontstaan als gevolg van en/of voortvloeien uit

 

handelingen van andere gebruikers en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot

 

handelingen vermeld in artikel 8.2, komen voor eigen rekening van Gebruiker. ZenWeb accepteert

 

hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

8.6 De verbintenissen van Gebruiker, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding,

 

blijven in stand gedurende de periode dat ZenWeb haar dienstverlening opschort.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

9.1 ZenWeb is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet

 

aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige

 

daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

 

9.2 Indien ZenWeb aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade, uit weke hoofde dan ook, is de

 

hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de

 

verzekering van ZenWeb in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de

 

verzekering van ZenWeb om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de

 

vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 9.3, 9.4 en 9.5.Algemene voorwaarden ZenWeb  7

 

9.3 ZenWeb is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker

 

lijdt als gevolg van een aan ZenWeb toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een

 

bedrag ter grootte van de vergoedingen die ZenWeb gedurende een periode van drie (3) maanden

 

voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen,

 

waarbij de totale aansprakelijkheid onder de Overeenkomst nooit meer dan EUR 1.000,-- (duizend

 

Euro) zal bedragen.

 

9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

i) materiële schade aan zaken;

 

ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de

 

gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

 

iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe

 

schade en de wijze van herstel.

 

9.5 Iedere aansprakelijkheid van ZenWeb anders dan voor directe schade, waaronder begrepen

 

gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan :

 

winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen,

 

kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of

 

beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het

 

dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 9.4.

 

9.6 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van ZenWeb voor schade die het gevolg

 

is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZenWeb zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding.

 

9.7 Aansprakelijkheid van ZenWeb wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

 

Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Gebruiker ZenWeb onverwijld en

 

deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Gebruiker ZenWeb een redelijke termijn geeft om

 

alsnog haar verplichtingen na te komen, en ZenWeb ook na het verstrijken van die termijn

 

toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient

 

een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZenWeb in staat

 

is adequaat te reageren.

 

9.8 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen veertien (14)

 

dagen na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of

 

namens Gebruiker is ingesteld.

 

Artikel 10 Verzekeringen

 

10.1   Gebruiker heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst

 

adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

 

10.2   Enige schade aan de Computerapparatuur komt te allen tijde voor risico van Gebruiker, tenzij

 

ZenWeb op grond van artikel 9 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is gedurende de

 

Overeenkomst dan ook de verantwoordelijkheid van Gebruiker dat hij zich adequaat verzekerd heeft

 

en zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd houdt voor enig verlies, diefstal,

 

beschadiging en/of andere schade aan de Computerapparatuur.

 

10.3   Gebruiker zal ZenWeb op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolissen bieden.

 

Artikel 11 Intellectuele Eigendomsrechten

 

11.1   Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de

 

ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker

 

resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten welke rusten

 

op de Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker.Algemene voorwaarden ZenWeb  8

 

Artikel 12 Betalingen

 

12.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, vindt de betaling voor de Diensten

 

vooraf door middel van automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden.

 

Indien wordt betaald door middel van alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden, is ZenWeb

 

gerechtigd om per transactie administratiekosten in rekening te brengen. Indien wordt betaald via

 

automatische incasso, dan zorgt Gebruiker voor een toereikend bank- of girosaldo zodat het

 

verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de

 

correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het

 

rekeningnummer en de tenaamstelling.

 

12.2 Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling niet per automatisch

 

incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden plaatsvindt, betaalt Gebruiker

 

binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen per bankgiro. Indien

 

geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Gebruiker

 

binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro‟s en

 

exclusief BTW .

 

12.3   ZenWeb is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten

 

jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande

 

kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex „Alle huishoudens‟),

 

vermeerderd met ten hoogste 15 %. ZenWeb is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum

 

door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

 

12.4   Buiten het geval genoemd in artikel 12.3 is ZenWeb tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten

 

te verhogen indien zich een verhoging van de door ZenWeb te maken kosten voordoet. ZenWeb meldt

 

deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Indien

 

Gebruiker een consument is, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te beëindigen indien de

 

prijsverhoging binnen de eerste drie (3)  maanden na sluiten van de Overeenkomst wordt

 

doorgevoerd.

 

12.5   Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zal ZenWeb:

 

i) installatiekosten, activeringskosten en andere eenmalige kosten in rekening brengen vanaf de

 

datum van ondertekening van de Overeenkomst;

 

ii) alle terugkerende kosten vanaf de Gebruiksdatum of de datum van ondertekening van de

 

Overeenkomst, afhankelijk van welke datum eerder is, maandelijks vooraf in rekening brengen;

 

iii) Aanvullende Diensten maandelijks achteraf in rekening brengen.

 

12.6   Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij Gebruiker

 

een consument is.

 

12.7   ZenWeb is altijd gerechtigd Gebruiker tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan

 

wel zekerheid voor nakoming door Gebruiker te verlangen.

 

12.8   Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of

 

anderszins is mislukt, krijgt Gebruiker daarvan automatisch bericht. ZenWeb zal in een dergelijk geval

 

één of meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te

 

incasseren. Indien het automatisch incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, zal

 

ZenWeb Gebruiker een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig

 

mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens

 

administratiekosten van EUR 14,71 (veertien Euro en eenenzeventig Eurocent) excl. BTW in

 

rekening gebracht. Indien de automatische incasso bij Gebruiker in het verleden, om welke reden dan

 

ook is mislukt,  wordt bij de eerst volgende mislukte automatische incasso, reeds na de eerste

 

mislukking een factuur toegezonden aan Gebruiker, waarin de hierboven vermelde

 

administratiekosten zijn opgenomen.Algemene voorwaarden ZenWeb  9

 

12.9   Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de

 

betaling niet binnen de in artikel 12.2 vermelde termijn heeft voldaan, zal ZenWeb een Gebruiker een

 

herinnering zenden waarbij ZenWeb zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen

 

bedragen tevens administratiekosten van EUR 14,71 (veertien Euro en eenenzeventig Eurocent)

 

excl. BTW in rekening te brengen. Deze factuur dient Gebruiker binnen de daarop aangegeven

 

termijn te voldoen.

 

12.10 Indien Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 12.8 en 12.9 bedoelde termijn voldoet, zal

 

ZenWeb Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen

 

als bedoeld in artikelen 12.8 en 12.9 tevens aanmaningskosten van EUR 25,-- (vijfentwintig Euro)

 

excl. BTW in rekening worden gebracht.

 

12.11 Vanaf het moment dat het automatisch incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of

 

gestorneerd en/of indien geen automatisch incasso is overeengekomen en/of Gebruiker enige

 

factuur van ZenWeb niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim, zonder dat

 

enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

 

12.12 Indien Gebruiker na de in artikel 12.10 bedoelde aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag,

 

vermeerderd met de administratiekosten en aanmaningskosten, te voldoen, heeft ZenWeb het recht

 

om:

 

i) de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, het verlenen van de Diensten te staken en

 

alle Diensten en accounts, en daarmee samenhangende Accounts te verwijderen, met dien

 

verstande dat er geen ongedaanmakingsverplichting ontstaat en de door Gebruiker verschuldigde

 

bedragen opeisbaar blijven; en/of

 

ii) de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de

 

hoofdsom en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de

 

vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de

 

eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt

 

minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-- (tweehonderdvijftig Euro).

 

12.13 Indien ZenWeb kosten heeft moeten maken, welke kosten ZenWeb in redelijkheid kon maken, die

 

uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Gebruiker ook deze

 

kosten aan ZenWeb te betalen.

 

12.14 ZenWeb is gerechtigd om zekerheid voor betaling te verlangen in een naar keuze van ZenWeb aan te

 

geven vorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van een bankgarantie.

 

ZenWeb zal in zodanig geval de Diensten pas leveren dan wel de verlening van de Diensten

 

hervatten, nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

 

12.15 Indien partijen zijn overeengekomen dat Gebruiker door middel van automatische incasso de

 

vergoedingen zal voldoen, is ZenWeb gerechtigd een administratieve vergoeding in rekening te

 

brengen, onverminderd andere kosten die Gebruiker op grond van dit artikel 12 moet voldoen, indien:

 

i)  Gebruiker de automatische incasso heeft stopgezet en/of beëindigd; en/of

 

ii) betaling aan ZenWeb meer dan één (1) keer is gestorneerd.

 

Artikel 13 Afsluiting van Diensten

 

13.1   ZenWeb is gerechtigd om onmiddellijk de levering van de Diensten te onderbreken en op te schorten

 

en/of Gebruiker toegang tot de Colocatieruimte en/of ZenWeb Datacentrum te ontzeggen indien:

 

i) Gebruiker de factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 12.1 of 12.2 bepaalde termijn en zij het

 

bedrag, tezamen met de rente zoals bepaald in artikel 12.8 niet binnen zeven (7) dagen nadat zij van

 

deze tekortkoming op de hoogte is gebracht, alsnog heeft voldaan.

 

ii) het elektriciteitsverbruik van Gebruiker de limiet voor het gebruik van elektriciteit zoals bepaald in

 

de Overeenkomst overschrijdt en Gebruiker  faalt om het elektriciteitsverbruik binnen drie (3) dagen

 

na daarvan door ZenWeb op de hoogte te zijn gebracht,  permanent weer te hebben gereduceerd tot Algemene voorwaarden ZenWeb  10

 

de limiet zoals bepaald in Overeenkomst.

 

iii) indien Gebruiker software  en/of scripts heeft draaien op zijn of haar webhosting en/of VPS die

 

leidt tot het in gevaar brengen van het ZenWeb netwerk.

 

13.2   Het onderbreken en/of opschorten van de Diensten, dan wel het ontzeggen van toegang laten

 

ZenWeb‟s recht om de Overeenkomst te ontbinden dan wel het treffen van enig ander rechtsmiddel

 

dat zij tot haar beschikking heeft, onverlet.

 

13.3   Na onderbreking en/of opschorting van de Diensten dan wel het ontzeggen van toegang op grond

 

van artikel 13, is ZenWeb gerechtigd reactiveringskosten in rekening te brengen ter hoogte van EUR

 

50,-- (vijftig Euro), met betrekking tot de administratieve kosten van ZenWeb in het kader van

 

onderbreking en/of opschorting danwel het ontzeggen van toegang en het –eventueel- weer

 

hervatten van het verlenen van de Diensten.

 

Artikel 14 Onderbrekingen

 

14.1   Direct na het constateren van een Downtime,  zal Gebruiker ZenWeb per e-mail en telefoon op de

 

hoogte brengen van de Downtime en informatie verstrekken over:

 

i) de aard van de Downtime;

 

ii) de Diensten die door de Downtime zijn getroffen;

 

iii) de naam van de onderneming van Gebruiker;

 

iv) de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van Gebruiker

 

v) de locatie van de Colocatieruimte binnen het ZenWeb Datacentrum; en

 

vi) eventuele instructies voor de werknemers van ZenWeb.

 

14.2   Na de melding van Gebruiker in overeenstemming met artikel 14.1, zal ZenWeb een schatting geven

 

voor herstel van de Downtime en zich inspannen de Downtime zo spoedig mogelijk te beëindigen.

 

14.3   Gebruiker kan alleen een beroep doen op response- en hersteltijden indien hij een SLA heeft

 

afgesloten. Indien een onderbreking buiten de SLA valt, zal het dan geldende tarief van ZenWeb in

 

rekening worden gebracht.

 

14.4   In plaats van het herstellen van de Dienst, is ZenWeb gerechtigd om de Dienst te vervangen door een

 

andere redelijkerwijs vergelijkbare dienst.

 

14.5 Indien ZenWeb de Downtime niet kan herstellen en tevens geen vervangende dienst kan

 

aanbieden aan Gebruiker hetgeen tot gevolg heeft dat er onafgebroken achter elkaar meer dan

 

twee (2) uur Downtime is op een Dienst, is Gebruiker gerechtigd tot compensatie in de vorm van

 

een pro rata creditering van de betaalde kosten met betrekking tot de Diensten waarop de

 

Downtime betrekking heeft, onder de voorwaarde dat de onmogelijkheid tot het herstellen van de

 

Downtime niet is veroorzaakt door overmacht (artikel 23) of enig doen of nalaten van Gebruiker.

 

14.6 Voor VPSdiensten geldt een 99,99% Uptime garantie. Indien er in een gegeven kalendermaand

 

0,01% of langer geen Uptime is op VPSdiensten die Gebruiker afneemt, is Gebruiker gerechtigd tot

 

compensatie in de vorm van een creditering van de betaalde kosten voor de tijd waarin de Uptime

 

niet is gehaald, in minuten (naar beneden afgerond), maal 100 (honderd). Voor deze creditering

 

geldt een maximum van alle betaalde kosten met betrekking tot de VPSdiensten voor de gegeven

 

kalendermaand waarin de Uptime garantie niet is gehaald, en daarbij de voorwaarde dat de

 

onmogelijkheid tot het herstellen van de Uptime niet is veroorzaakt door overmacht (artikel 23) of

 

enig doen of nalaten van Gebruiker.

 

14.7   Gebruiker komt uitsluitend de in dit artikel toegekende rechten toe in het geval van Downtime.

 

Enige andere rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding,

 

zijn expliciet uitgesloten.

 

Artikel 15 Onderhoud

 

15.1   ZenWeb behoudt zich het recht voor Diensten te onderbreken en/of toegang tot het Datacentrum Algemene voorwaarden ZenWeb  11

 

en/of de Colocatieruimte te ontzeggen indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht.

 

Gebruiker erkent dan ook dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen van de

 

Diensten kan veroorzaken. ZenWeb mag hiertoe, onder meer, de volgende handelingen (laten)

 

uitvoeren: het controleren van bestanden en/of data op signalen van onveilige of illegale handelingen,

 

computeraanvallen en computervirussen.

 

15.2   Voorzover ZenWeb voldoet aan de bepalingen in artikelen 14 en 15, zullen onderbrekingen als gevolg

 

van onderhoud niet kwalificeren als Downtime.

 

15.3 Indien ZenWeb verwacht dat het onderhoud de verlening van de Diensten aan Gebruiker negatief zal

 

beïnvloeden dan wel kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot het ZenWeb Datacentrum en/of de

 

Colocatieruimte, zal ZenWeb:

 

i) zich inspannen om Gebruiker zeven (7) dagen voorafgaand van het onderhoud daarvan op

 

de hoogte stellen.

 

ii) voor zover mogelijk, het onderhoud laten plaatsvinden tussen 23:00 en 5:00 uur om zo het

 

negatieve effect op het verlenen van de Diensten dan wel op de toegang tot het Datacentrum en/of

 

de Colocatieruimte minimaal te houden; en

 

iii) zich inspannen om enige onderbreking van de Diensten dan wel ontzegging tot het Datacentrum

 

en/of de Colocatieruimte zo beperkt mogelijk te houden.

 

15.4   ZenWeb behoudt zich het recht voor (i) wijzigingen in de technische eigenschappen van de Diensten,

 

(ii) wijzigingen in het data- en telecommunicatienetwerk of (iii) enige andere wijzigingen ten aanzien

 

van de Diensten, door te voeren. Deze wijzigingen kunnen mogelijk invloed hebben op de door

 

Gebruiker gebruikte randapparatuur zoals de Computerapparatuur. ZenWeb is niet aansprakelijk door

 

enige schade die ontstaat als gevolg van de wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel.

 

15.5   ZenWeb installeert alleen patches en updates voor de software die zij zelf ter beschikking stelt aan

 

Gebruiker. ZenWeb spant zich in om patches en updates zo snel mogelijk te installeren.

 

Aansprakelijkheid van ZenWeb voor het niet tijdig of niet correct installeren van patches en updates is

 

echter uitdrukkelijk uitgesloten.

 

15.6   ZenWeb is gerechtigd zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel 15 af te wijken indien

 

er naar ZenWeb‟s mening sprake is van een noodsituatie welke noopt tot het direct uitvoeren van

 

onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot enige onderbreking van de Diensten dan wel

 

ontzegging tot het Datacentrum en/of de Colocatieruimte.

 

Artikel 16 Verhuizing

 

16.1   ZenWeb is gerechtigd het ZenWeb Datacentrum en/of de Colocatieruimte te verhuizen, evenals om de

 

Diensten te onderbreken in het kader van een dergelijke verhuizing.

 

16.2   Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat enige onderbreking in het verlenen van de Diensten

 

als gevolg van een verhuizing zoals bedoeld in dit artikel, niet kwalificeert als Downtime indien

 

ZenWeb Gebruiker dertig (30) dagen voorafgaand aan de verhuizing daarvan schriftelijk op de

 

hoogte heeft gebracht.

 

16.3   De kosten die Gebruiker als gevolg van de verhuizing moet maken, komen voor rekening van

 

Gebruiker tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 17 Overschrijding datalimiet en stroomlimiet VPS en Colocatie

 

17.1 ZenWeb stelt Gebruiker in staat een bepaalde hoeveelheid dataverkeer af te nemen. Deze afname

 

van dataverkeer wordt door ZenWeb aan Gebruiker in rekening gebracht op de wijze vermeld in de

 

Overeenkomst. In de Overeenkomst is bepaald wat het toegestane dataverkeer per maand is.

 

17.2   Indien Gebruiker de hem toegestane maximale hoeveelheid dataverkeer per maand niet

 

volledig benut, kan hij het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal

 

tevens geen restitutie plaatsvinden.Algemene voorwaarden ZenWeb  12

 

17.3   Wanneer Gebruiker de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, zal ZenWeb per extra

 

gebruikte gigabytes per GB, naar boven afgerond, aan Gebruiker  EUR 1,50 (één Euro en vijftig

 

Eurocent) in rekening brengen. De facturering van deze extra vergoeding geschiedt eenmaal per

 

maand.

 

17.4   Niettegenstaande artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, garandeert ZenWeb geen

 

minimumsnelheid met betrekking tot het dataverkeer.

 

17.5   ZenWeb stelt Gebruiker in staat om in de Colocatieruimte stroom af te nemen. Deze afname van

 

stroom wordt door ZenWeb aan gebruiker in rekening gebracht op de wijze vermeld in de

 

Overeenkomst. In de Overeenkomst is bepaald hoeveel ampère stroom Gebruiker per maand mag

 

afnemen alsmede hoeveel ampère het stroomlimiet is.

 

17.6   Indien Gebruiker de hem toegestane maximale hoeveelheid ampère stroom niet volledig benut kan

 

hij het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie

 

plaatsvinden.

 

17.7   Wanneer Gebruiker het hem toegestane kVA stroomlimiet overschrijdt, zal ZenWeb per extra

 

gebruikte 0.1 Ampère, naar boven afgerond, aan Gebruiker extra kosten in rekening brengen. Het

 

tarief hiervoor staat op de ZenWeb Website vermeld. De facturering van deze extra vergoeding

 

geschiedt eenmaal per maand.

 

17.8   Niettegenstaande artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, garandeert ZenWeb geen

 

ononderbroken voorziening van stroom.

 

17.9   Wanneer Gebruiker de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer of stroomlimiet

 

overschrijdt, zal ZenWeb de kosten hiervan factureren aan Gebruiker. Overgebruik wordt

 

maandelijks vastgesteld door ZenWeb. De kosten worden berekend op basis van 2,5

 

maal het verschil tussen het bestaande pakket van Gebruiker en het pakket dat aansluit

 

bij de overschrijding van Gebruiker. Indien Gebruiker gebruik maakt van het duurste

 

pakket, dan worden overschrijdingskosten berekend op basis van 2,5 maal de kosten

 

van dit desbetreffende pakket.

 

17.10 In geval van overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer of stroomlimiet zal ZenWeb

 

Gebruiker de mogelijkheid geven om het pakket van Gebruiker te upgraden naar een

 

zwaarder pakket. Wanneer Gebruiker dit aanbod accepteert vervallen de kosten voor

 

overgebruik.

 

17.11 Wanneer Gebruiker, in het geval van overschrijding van dataverkeer en/of stroomlimiet,

 

het aanbod accepteert om zijn pakket te upgraden, dan wordt het tarief voor het nieuwe

 

pakket gerekend vanaf de maand dat er overschrijding plaatsvond.

 

17.12 In geval van het overschrijden van de stroomlimiet bij een colocatiecontract van 20U of

 

46U, worden de kosten voor overgebruik berekend op basis van een extra stroomblok

 

van 4 ampère en 670 kWh. Het aantal stroomblokken dat in rekening wordt gebracht is

 

afhankelijk van de hoeveelheid overgebruik.

 

17.13 De hoogte van de stroomprijs is onderhevig aan fluctuatie. ZenWeb behoudt zich daarom

 

het recht voor om de prijs voor stroom aan te passen wanneer zij zich daar toe

 

genoodzaakt voelt.

 

Artikel 18 Domeinnaamregistratie

 

18.1   ZenWeb behoudt zich het recht voor een aanvraag voor de registratie van een domeinnaam pas in

 

behandeling te nemen op het moment dat ZenWeb van Gebruiker heeft ontvangen:

 

i)  de verschuldigde bedragen voor de domeinnaamregistratie;

 

ii)  het voor registratie benodigde bestelformulier, volledig ingevuld door een daartoe bevoegd

 

persoon;

 

iii) en alle overige voor de aanvraag van de registratie benodigde documenten.Algemene voorwaarden ZenWeb  13

 

18.2   Indien ZenWeb een domeinnaam heeft aangevraagd voordat zij van Gebruiker volledige betaling voor

 

de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de aangevraagde domeinnaam ter beschikking

 

van ZenWeb totdat de volledige betaling is verricht, ongeacht de rechten die Gebruiker op deze

 

domeinnaam zou kunnen doen gelden.

 

18.3   ZenWeb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een

 

bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het ongebruikt

 

verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een instructie van

 

Gebruiker of eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een bepaalde domeinnaam.

 

Gebruiker vrijwaart ZenWeb voor alle aanspraken van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of

 

verband houdende met het gebruik door Gebruiker van een door ZenWeb in zijn opdracht of op zijn

 

naam geregistreerde domeinnaam.

 

18.4   Indien de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam wordt afgewezen dient Gebruiker zelf zorg

 

te dragen voor het tijdig verstrekken van duidelijke en volledige instructies aan ZenWeb, zodat

 

deze tijdig namens Gebruiker bezwaar of beroep kan instellen tegen de afwijzing van de

 

aanvraag tot domeinnaam registratie. De aan het instellen van bezwaar en beroep verbonden

 

kosten zijn voor rekening van Gebruiker.

 

18.5   In het geval van wijzigingen van gegevens ten aanzien van een domeinnaamregistratie, zal

 

Gebruiker er zorg voor dragen dat deze wijzigingen onverwijld aan de betreffende register (waaronder

 

begrepen maar niet beperkt tot SIDN) worden doorgegeven.  Indien een domeinnaam van Gebruiker

 

wordt verhuisd zal Gebruiker adresgegevens van ZenWeb die worden gebruikt ten behoeve van de W

 

hois - database van de betreffende register (waaronder begrepen maar niet beperkt tot SIDN) laten

 

wijzigen zodat ZenWeb niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.

 

18.6   Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen met betrekking tot de domeinnaamregistratie niet

 

binnen de overeengekomen termijn betaalt, is ZenWeb, onverminderd het verder in deze Algemene

 

Voorwaarden bepaalde, nadrukkelijk niet gehouden om vergoedingen te betalen voor de door

 

(ZenWeb namens) Gebruiker aangehouden domeinnamen.

 

18.7   Indien ZenWeb aan Gebruiker e–mailadressen, IP-adressen en/of andere toegangs- en/of

 

netwerkadressen en/of protocollen ter beschikking heeft gesteld, kunt u hieraan geen rechten

 

ontlenen. ZenWeb kan deze protocollen altijd wijzigingen en/of veranderen  zonder dat een dergelijke

 

wijziging Gebruiker het recht geeft de Overeenkomst te beëindigen. ZenWeb zal zich naar bes te

 

vermogen inspannen Gebruiker van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

 

Artikel 19 Duur en beëindiging

 

19.1   Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop ZenWeb de door Gebruiker ondertekende offerte

 

en/of order overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 heeft aanvaard, en geldt voor de op de ZenWeb

 

Website opgenomen termijn. Anders dan bepaald in artikel 19.2, is tussentijdse opzegging  van de

 

Overeenkomst niet mogelijk.

 

19.2   Indien Gebruiker een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van één (1) jaar worden

 

aangegaan. De Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te

 

zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien de Gebruiker de

 

Overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst voor onbepaalde

 

tijd. De Gebruiker heeft in dat geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van

 

een opzegtermijn van één (1) maand. Door ZenWeb in opdracht van Gebruiker (i) gemaakte of (ii) niet

 

meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als

 

gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.

 

19.3   Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 19.1 en 19.2 heeft ZenWeb het recht op te zeggen met

 

een opzegtermijn van dertig (30) dagen indien ZenWeb bericht heeft ontvangen van zijn verhuurder of

 

huisbaas dat de huurovereenkomst van de locatie waar het ZenWeb Datacentum is gevestigd, wordt Algemene voorwaarden ZenWeb  14

 

beëindigd en ZenWeb binnen dertig (30) dagen geen alternatief en geschikt ander datacentrum kan

 

vinden.

 

19.4   Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder ingebrekestelling of

 

rechterlijke tussenkomst wanneer:

 

i) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken;

 

ii) de ander partij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

 

iii) de andere partij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een

 

substantieel deel daarvan verliest;

 

19.5   Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden wanneer de andere partij

 

toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij

 

zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen veertien (14) na

 

ontstaan van de tekortkoming, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

 

19.6   Onverminderd hetgeen is bepaald in artikelen 19.4 en 19.5 en elders in deze Algemene Voorwaarden

 

heeft ZenWeb het recht de Overeenkomst direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder

 

schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden indien:

 

i) Gebruiker en/of zijn medewerkers zich meermalen in het Datacentrum en/of de Colocatieruimte

 

schuldig heeft en/of hebben gemaakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van ZenWeb;

 

ii) na het sluiten van de Overeenkomst aan ZenWeb ter kennis gekomen omstandigheden goede

 

grond geven te vrezen dat Gebruiker niet aan haar verplichtingen zal voldoen; en/of

 

iii) Gebruiker de door ZenWeb op grond van artikel 12.7 verlangde zekerheid niet heeft verstrekt dan

 

wel deze zekerheid onvoldoende is.

 

19.7   Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter

 

uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee

 

samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die

 

ZenWeb vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de

 

Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de

 

vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding

 

direct opeisbaar.

 

19.8   Indien Gebruiker zijn colocatie of VPS Overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd

 

tot een Overeenkomst voor de termijn waarop de Overeenkomst initieel is aangegaan.

 

19.9   Opzegging van contracten met betrekking tot VPSdiensten, Hostingdiensten en de

 

Domeinnaamdiensten geschiedt direct via het controlepaneel. Opzegging van een contract met

 

betrekking tot Colocatiediensten geschiedt door middel van een ticket vanuit het controlepaneel.

 

Voor opzeggingen geldt een opzeggingstermijn van 1 maand.

 

Artikel 20 Gevolgen van beëindiging

 

20.1   Direct na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook:

 

i) staakt ZenWeb het verlenen van de Diensten aan Gebruiker; en

 

ii) worden alle bedragen die Gebruiker verschuldigd is direct opeisbaar; en

 

iii) behoudt ZenWeb zich het recht voor om klanten van Gebruiker van de beëindiging in kennis te

 

stellen. Enkel indien en voorzover wettelijk vereist, verleent Gebruiker hierbij reeds vooralsdan

 

toestemming aan ZenWeb om klanten daarvan in kennis te stellen.

 

20.2   Indien de Overeenkomst door één der partijen wordt beëindigd op grond van artikel 19.3, of 19.4

 

draagt Gebruiker er zorg voor dat de Computerapparatuur voor afloop van de opzegtermijn uit de

 

Colocatieruimte is verwijderd en dat de Colocatieruimte op de dag dat de Overeenkomst eindigt, in

 

dezelfde staat als waarin deze aan het begin van de Overeenkomst verkeerde, aan ZenWeb wordt

 

opgeleverd.

 

20.3  Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van artikelen 19.4, 19.5, 19.6 of 19.7 zal Algemene voorwaarden ZenWeb  15

 

ZenWeb Gebruiker een redelijke termijn bieden waarbinnen deze de Computerapparatuur kan

 

verwijderen en de Colocatieruimte in dezelfde staat als waarin deze aan het begin van de

 

Overeenkomst verkeerde, aan ZenWeb kan opleveren. Ten aanzien van de redelijke termijn geldt dat

 

Gebruiker alles is het werk moet stellen om zo snel mogelijk aan de bepalingen in dit artikel te

 

voldoen.

 

20.4   De beëindiging van de Overeenkomst, om welke redenen dan ook, wordt geacht niet te hebben

 

plaatsgevonden indien Gebruiker de Computerapparatuur niet binnen de in artikel 20.2 en/of 20.3

 

genoemde termijn heeft verwijderd. In dat geval wordt de Overeenkomst telkens met een maand

 

verlengd, totdat Gebruiker de Computerapparatuur heeft verwijderd. ZenWeb zal de kosten voor de

 

Colocatiedienst gedurende deze maanden bij Gebruiker in rekening brengen en Gebruiker zal deze

 

voldoen.  Onverminderd hetgeen hierboven in artikel 20.4 is bepaald, is ZenWeb vanaf het moment

 

dat de in artikel 20.2 en/of 20.3 bedoelde termijnen aflopen, niet langer gehouden enige Diensten

 

aan Gebruiker te verrichten. ZenWeb is vanaf dat moment gerechtigd de Computerprogrammatuur

 

en/of andere zaken zelf te verwijderen en ergens op te slaan. De kosten voor verwijdering alsmede

 

opslag van de Computerprogrammatuur en/of andere zaken komen tevens voor rekening van

 

Gebruiker.

 

20.5   ZenWeb heeft het recht Computerapparatuur onder zich te houden totdat Gebruiker de nog

 

openstaande vergoedingen heeft voldaan. Indien Gebruiker de openstaande bedragen niet binnen

 

een redelijke termijn alsnog heeft voldaan, behoudt ZenWeb zich, voorzover mogelijk, het rec ht voor

 

de Computerapparatuur te verkopen ter vergoeding van de openstaand bedragen.

 

20.6   Indien Gebruiker de Overeenkomst in strijd met artikel 19 beëindigt en/of indien ZenWeb de

 

Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 19.5 of 19.6, zal Gebruiker binnen veertien (14) dagen:

 

i) aan ZenWeb alle beëindigingskosten voor beëindiging van de Diensten vergoeden; en

 

ii) onverminderd overige rechten die ZenWeb heeft- aan ZenWeb 100% van de daadwerkelijke of

 

geraamde kosten betalen, voor de in de dan lopende termijn van de Overeenkomst nog resterende

 

maanden.

 

20.7   Opzegging en/of ontbinding heeft in geen geval restitutie van reeds betaalde vergoedingen tot

 

gevolg.

 

Artikel 21 Geheimhouding

 

21.1   Gebruiker zal alle Vertrouwelijke Informatie die zij van ZenWeb verkrijgt als strikt vertrouwelijk

 

behandelen en geheim houden.

 

21.2   Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan

 

Gebruiker zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die

 

gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Gebruiker zal de Vertrouwelijke

 

Informatie alleen verstrekken aan werknemers voorzover dat noodzakelijk is in het kader van de

 

Overeenkomst.

 

21.3   De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in

 

zoverre Gebruiker kan aantonen dat de betreffende informatie:

 

i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;

 

ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;

 

iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan Gebruiker kan worden

 

toegerekend;

 

iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van

 

enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;

 

v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en

 

Gebruiker ZenWeb van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; vi)

 

openbaar is gemaakt met goedkeuring van ZenWeb.Algemene voorwaarden ZenWeb  16

 

Artikel 22 Overdraagbaarheid

 

22.1   De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Gebruiker niet aan een derde worden

 

ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij ZenWeb hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.

 

22.2 ZenWeb kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licensieren

 

en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Gebruiker. Indien Gebruiker een

 

consument is, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen één maand nadat

 

ZenWeb Gebruiker van de beoogde overdracht op de hoogte heeft gesteld. Deze uitzondering voor

 

consumenten gaat niet op indien de overdracht plaatsvindt in verband met de overgang en/of

 

reorganisatie van (een deel van) ZenWeb.

 

22.3   ZenWeb kan voor de uitvoering van de Diensten derde partijen inschakelen, met dien verstande dat

 

ZenWeb verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.

 

Artikel 23 Overmacht

 

23.1   Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door

 

ZenWeb indien er sprake is van overmacht.

 

23.2   Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de

 

levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit

 

voorzover deze niet door de back-up capaciteit kan worden opgevangen, stakingen, oproer,

 

overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers

 

van ZenWeb, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in

 

(telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

 

23.3   Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de

 

Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot vergoeding van enige

 

schade ter zake deze ontbinding.

 

23.4   Indien ZenWeb ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd,

 

is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een

 

afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 24 Overige bepalingen

 

24.1   Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden onverbindend

 

zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om

 

een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min

 

mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

 

24.2   Op de (rechts)verhouding tussen ZenWeb en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

 

24.3   Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding

 

uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige

 

dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

 

***